O型环 (O-Ring)
首页> 产品专区> O型环 (O-Ring)> O型环AS568系列-线径W6.99
  • O型环AS568系列-线径W6.99

O型环AS568系列-线径W6.99

O型环AS568系列-线径W6.99(ORing、O形环、O环、O型圈):

提供内径113.67mm~658.85mm/线径6.99规格,其他尺寸亦可在商品O型环介绍中,选择适合之内径ID/线径W,全勖昱有更详尽的规格表,供您参考。

产品资讯

AS系列 内径 I.D. 线径W
AS 425 113.67 6.99
AS 426 116.84 6.99
AS 427 120.02 6.99
AS 428 123.19 6.99
AS 429 126.37 6.99
AS 430 129.54 6.99
AS 431 132.72 6.99
AS 432 135.89 6.99
AS 433 139.07 6.99
AS 434 142.24 6.99
AS 435 145.42 6.99
AS 436 148.59 6.99
AS 437 151.77 6.99
AS 438 158.12 6.99
AS 439 164.47 6.99
AS 440 170.82 6.99
AS 441 177.17 6.99
AS 442 183.52 6.99
AS 443 189.87 6.99
AS 444 196.22 6.99
AS 445 202.57 6.99
AS 446 215.27 6.99
AS 447 227.97 6.99
AS 448 240.67 6.99
AS 449 253.37 6.99
AS 450 266.07 6.99
AS 451 278.77 6.99
AS 452 291.47 6.99
AS 453 304.17 6.99
AS 454 316.87 6.99
AS 455 329.57 6.99
AS 456 342.27 6.99
AS 457 354.97 6.99
AS 458 367.67 6.99
AS 459 380.37 6.99
AS 460 393.07 6.99
AS 461 405.26 6.99
AS 462 417.96 6.99
AS 463 430.66 6.99
AS 464 443.36 6.99
AS 465 456.06 6.99
AS 466 468.76 6.99
AS 467 481.46 6.99
AS 468 494.16 6.99
AS 469 506.86 6.99
AS 470 532.26 6.99
AS 471 557.66 6.99
AS 472 582.65 6.99
AS 473 608.1 6.99
AS 474 633.5 6.99
AS 475 658.85 6.99